Pluto, Karmické kartyPluto

Pluto

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: N E.
Ovládej sám sebe dříve, než tě začne ovládat někdo jiný nebo něco jiného.

Poselství Pluta:
„Budeš-li nepřetržitě tříbit své pravé já a své cíle pracujíc pro dobro celku, budu ti pomáhat. Získáním vlády nad sebou samým získáš také vládu nad svým světem.“

Varování Pluta:
„Stanou-li se tvé cíle sobeckými, budu napomáhat všem, kteří se spojí dohromady, aby tě strhli dolů. Budeš-li se omezovat jen na materiální cíle, bude to stejné, jako bys byl zcela bezmocný“.

Klíčová slova:
transformace; síla; transcendentno; vzkříšení; zbavení hříchů; krutý; nemilosrdný; neomezený; svědomí; super-ego; ovládání; posedlost; rozklad; souzení; tříbení; souboj sil; eliminace; smrt a znovuzrození.

* * * * *

Planeta Pluto bývá spojována s procesem rozkladu a úpadku, kterým bytost, věc nebo situace procházejí na konci svého užitečného života – s procesem, jenž je zredukuje do nejmenších částí a pak jim dovolí opět nabýt formu a znovu se zrodit jako mystický pták Fénix, o němž se praví, že povstal z popela svého bývalého těla.

Zatímco Neptun (inspirace) je příliš citlivý na to, aby plně existoval v materiálním světě, Pluto (svědomí) úspěšně získalo sílu pro individuální duši, a to dokonalým vyvážením trojí přirozenosti osobní zkušenosti – těla, duše a Ducha, a tím překonává zdánlivě nekonečnou vzdálenost, která ho odděluje od životadárného Slunce, ega, a naplňuje tak smysl tohoto ega.

Tato skutečnost odráží také příběh každého zachráněného „hříšníka“, jenž poznal svou vlastní pravou podstatu až po sestoupení do osobního Hádés (pekla) a po setkání s Plutem, bohem podsvětí. V konfrontaci s jeho nemilosrdným rozsudkem se hříšníci očišťují od svých hříchů (které, jak musejí hříšníci nakonec poznat, vyplývají z jejich nevědomosti o své jednotě s Duchem, Všehomírem, nebo pokud dáváte přednost tomuto pojmu, s Bohem).
Pluto vládne vyměšovacím orgánům, které zahrnují také pohlavní orgány.

Symbolika:

PlutoKolečko zde představuje symbol ducha světla, volně se vznášející na spojeným půlměsícem duše a křížkem hmoty. Symbol Pluta tak naznačuje nepoznané oblasti, kterými musí člověk projít dříve, než konečně porozumí sám sobě na těch nejhlubších úrovních. Nejsou-li duše a hmotná stránka existence v kontaktu s jádrem ducha světla, prožívá člověk nižší plutonské energie. Začne-li však ve svém nitru překračovat nepoznané oblasti, je schopen přemostit mezeru, jež odděluje nižší svět od vyššího, charakterizovaného jako jasné zlaté světlo. Dokáže-li to člověk, přichází do kontaktu s částí sebe samého, která je ze své podstaty dobrá a tvoří ve skutečnosti jeho vlastní identitu.

Největší problém této energie Pluta spočívá v tom, že překročit sám sebe musí člověk zcela svými vlastními silami. Pokud proto Pluto ukončí v životě jedince nějakou jeho náplň práce, je to proto, že tato činnost již není pro jeho vývoj nutná. Zpětně se pohybující planeta představuje zvýšený zájem o vlastní vnitřní transformaci člověka než o jeho pokusy reformovat svět vnější. Obrácený symbol “vzhůru nohama” tak značí silnější manifestaci božského ducha, který se projevuje tady na Zemi.